לוגו עבודות ויטראז' בזכוכית

תקנון אתר ומדיניות

הגדרות

בתקנון האתר זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. דניאל ויטראז’ים
 2. האתר – vitrageglass.co.il
 3. סניפים
 4. שותפים לאתר
 5. אומני ויטראז’ים שונים

הוראות כלליות

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת עבודות ויצירות ויטראז’ וזכוכית והוא בבעלות דניאל ויטראז’ים ומנוהל על ידיו.
 2. האתר משמש כבמה לנותני שירותים והוא בבעלות ובניהול דניאל ויטראז’ים.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות אלינו במייל daniel.vitrage@gmail.com
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין דניאל ויטראז’ים לבינך.
 5. נותני השירות המוצגים באתר אינם כפופים לדניאל ויטראז’ים והאתר מהווה במה דיגיטלית בלבד. אין שום קשר בין דניאל ויטראז’ים מרח’ הפלמ”ח בבת ים ליתר האומנים המופיעים באתר.
 6. ההתקשרות עם האומנים האחרים (למעט, דניאל ויטראז’ים) תעשה על ידי משתמשי האתר ובאחריותם הבלעדית בלבד.
 7. דניאל ויטראז’ים אינו קשור באף צורה ליתר האומנים המופיעים באתר לרבות מחירים, תנאי תשלום לעבודה, אחריות על עבודה וכיו”ב.
 8. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או דניאל ויטראז’ים ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 9. דניאל ויטראז’ים שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 10. תמונות המוצרים והעבודות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי דניאל ויטראז’ים יעשה את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.
 11. יובהר ויודגש כי דניאל ויטראז’ים אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או האביזרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 12. דניאל ויטראז’ים עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ודניאל ויטראז’ים לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 13. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח והתקנה.
 14. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
 15. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 16. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 17. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ביצוע הזמנות באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, דניאל ויטראז’ים לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל דניאל ויטראז’ים בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמין, יבצע דניאל ויטראז’ים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.
 5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי דניאל ויטראז’ים יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי דניאל ויטראז’ים במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא דניאל ויטראז’ים מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם דניאל ויטראז’ים ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהיה רשאי דניאל ויטראז’ים להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת דניאל ויטראז’ים, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, דניאל ויטראז’ים יבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם דניאל ויטראז’ים על ידי המזמין.
 8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר דניאל ויטראז’ים כיעד המבוקש של המזמין.
 9. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
  2. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 10. יובהר כי דניאל ויטראז’ים יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
  1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
  2. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
  3. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  4. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  5. אם ישנו חוב כספים לדניאל ויטראז’ים או לאמני ויטראז’ים אחרים הקשורים עימו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו. 
  6. אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
 12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי דניאל ויטראז’ים, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
 2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
  1. ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק כלומר 5 אחוז מדמי העסקה .
  2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר שנשלחה אל ההלקוח יינתן זיכוי כספי מלא בהורדת דמי המשלוח (הלוך וחזור עלפי חברת משלוחים) והיא תנוכה מסך הכל הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי דניאל ויטראז’ים יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.
 3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 5. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 6. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוחה החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ₪ – הזול מבינהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוח הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם, ללא ניכוי.
 7. מול מוצר שנרכש בסכום הקטן מ-50 ש”ח לא תינתן האפשרות לקבל החזר כספי.
 8. אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח (שירות דואר גוביינא). לחילופין, יוכל המזמין לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ”ל) שישלחו שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו הבלעדי.
 9. בקשה להמרת קרדיט לרכישה באתר לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל.

אספקת מוצרים ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או ע”י האומן ויטראז’ים עצמו או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה. 
 2. ימי ההספקה משתנים בהתאם לצפי סגירת עבודה בין הלקוח לאומן הויטראז’ים, זמן ההספקה יהיה עד 14 ימי עסקים מרגע סיום העבודה.
 3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. דניאל ויטראז’ים מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 14 ימים עסקים. במידה והינך מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הינך מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות תיאלץ לשאת בתשלום בסך 200 ₪ עבור השליחות.
 4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הנה ל 14 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמין כלפי דניאל ויטראז’ים בעניין.
 5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.
 6. דניאל ויטראז’ים אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה.
 7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 8. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות מוצרים

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז דניאל ויטראז’ים שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את דניאל ויטראז’ים ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא ישא מס באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. דניאל ויטראז’ים אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמנת לפנות לדניאל ויטראז’ים בטלפון 050-9997672 והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים וזכויות קניין

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של דניאל ויטראז’ים בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של דניאל ויטראז’ים מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם דניאל ויטראז’ים vitrageglass וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של דניאל ויטראז’ים בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של דניאל ויטראז’ים.
 8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

מדיניות הפרטיות

 1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של המזמין ובהסכמתו.
 2. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.
 3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר דניאל ויטראז’ים לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
 4. דניאל ויטראז’ים אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו.
 5. דניאל ויטראז’ים נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, דניאל ויטראז’ים, לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים ו/או למי מטעמם אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של דניאל ויטראז’ים.
 6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי – מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

מדיניות החלפה והחזרה

במידה ואינך שלם עם המידה של הפריט שקנית, או שבגלל כל סיבה אחרת אתה מעוניין להחליף אותו בפריט אחר- אין אפשרות לבצע החלפה ו/או החזרה לאחר ביצוע עבודות ויטראז’ים.

עלויות משלוח והתקנה

המחירים המוצגים באתר ו/או השירותים המוצעים לכם ע”י אומני הויטראז’ים הן ללא עלויות נוספות של משלוח או התקנה, במקרים בהם יש צורך בהתקנה. כל אומן ראשי לגבות על פי שיקול דעתו הבלעדית סכום עבור התקנה וסכום עבור דמי משלוח.

אומני הויטראז’ים רשאים לגבות סכום כסף עבור ייעוץ, ליווי, שרטוט סקיצה – גם אם העבודה לא יצאה בפועל לאישור. שכן הזמן שאומן הויטראז’ השקיע עבור הלקוח הוא בעל ערך כספי. הסכום לא יעלה על 500 ₪.

הגבלת אחריות

התצוגה באתר היא הינה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.

כל אמן ויטראז’ רשאי להסיר מעצו אחריות על עבודות הויטראז’ בעת איסוף עצמי או התקנה עצמית של המוצרים. שכן מרגע איסוף המוצר ע”י המזמין אין אפשרות לפקח אחר התנהלות המזמין בעת איסוף המוצר.

כל אומן ויטראז’ רשאי להסיר מעצמו אחריות על התקנת עבודות ויטראז’ שלא נעשו על ידיו או על ידי מישהו מטעמו. שכן עבודת התקנה לא מקצועית עשויה להביא לשבר או לסדק במוצר ואין אומן הויטראז’ אחראי על כך.

תפריט נגישות